Green Solutions

Green solutions

LAR-løsninger

Vi er specialister i LAR-løsninger og tilbyder hjælp til b.la. rekreative- og multifunktionelle projekter

Green Solutions er specialister
i LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

Ændringer i klimaet betyder, at vi får mere nedbør og flere ekstreme regnhændelser. Det giver nogen udfordringer, bl.a. fordi mange af de danske kloakker af ældre dato, og de derfor ikke er dimensioneret til at håndtere de øgede regnvandsmængder.

Gamle fælleskloakker, hvor regn- og spildevand er blandet sammen (typisk kloakker fra 70´erne og tidligere) er specielt et problem. De udgør i dag ca. 40% af det danske kloaksystem.

Når det regner meget, bliver de nemt overbelastet. Det kan forårsage oversvømmelser og blandet regn- og spildevand i bl.a. gader, huse og kældre.

De gamle kloakker er desuden forsynet med overløb til recipienter. Det betyder at opblandet regn- og spildevand bliver ledt ud til søer og vandløb og forurener naturen. Derudover er også ressourcekrævende at rense opblandet regn- og spildevand på renseanlæggene.

Selvom det danske kloaksystem udbygges for milliarder af kroner forventes det, at der i fremtiden vil komme flere ekstreme regnhændelser og derfor endnu flere oversvømmelser. En del af løsningen kan være mere lavteknologiske, robuste og fleksible LAR-løsninger, hvor regnvandet håndteres lokalt.

Vi kan hjælpe jer med at klimatilpasse jer til fremtiden, vores speciale er de såkaldte LAR-løsninger, LAR står for lokal afledning af regnvand. Begrebet dækker over et princip for anlæg, der erstatter eller supplerer de traditionelle lukkede kloakker. Ved f.eks. nedsivning, forsinkelse og fordampning – eller en kombination af dette. F.eks. vejbede, regnbede, faskiner eller grønne tage. 

Vi indtænker regnvandet som en ressource, hvor det  bl.a. bruges som rekreative og multifunktionelle LAR-elementer. 

LAR-løsningerne kan anvendes ved eksisterende ældre områder, når der skal klimatilpasses, det er også blevet almindeligt at metoden anvendes til håndtering af regnvandet i nye områder. 

LAR-løsninger bliver også brugt i forskellige størrelse- skalaer, på alt fra fra offentlige arealer, f.eks. veje og parker, rekreative områder, hos boligselvskaber, udendørsarealer hos virksomheder til mindre skala i de private haver. 

Bæredygtig regnvandshåndtering åbner op for nye rekreative muligheder, hvilket er med til at adskille LAR fra den konventionelle måde at håndtere regnvand på. På sigt kan det være med til at skabe en mere naturlig vandbalance og styrke grønne initiativer.

LAR løsninger til dit unikke behov

Regnvandsløsninger

LAR (Lokal afledning af regnvand) kan aflaste de gamle fælleskloakker

Gamle fælleskloakker fra 70´erne og tidligere, hvor regn- og spildevand er blandet sammen, er udgør ofte et problem ift. oversvømmelser –  I dag ca. 40% af det danske kloaksystem der er fælleskloakeret.

Når det regner meget, f.eks. ved skybrud er der ikke altid plads til regnvandet, det betyder at kloakkerne løber over blandet regn- og spildevand derfor forsager oversvømmelser af bl.a. gader, huse og kældre.

De gamle kloakker er desuden forsynet med overløb til recipienter. Det betyder, at opblandet regn- og spildevand bliver ledt ud til søer og vandløb og forurener naturen, når kloakkerne bliver overbelastet.

Det er også meget ressourcekrævende at rense opblandet regn- og spildevand på renseanlæggene.

Det, udover at det miljømædssigt og æstetisk kan give flere fordele at regnvand håndteres lokalt, kan der være væsentlige økonomiske besparelser for for både kloakforsyninger og grundejerne, ved at der anlægges LAR-løsninger og regnvandet derved holdes på de private matrikler. 

Nedsivning af regnvand og økonomi for private

Det koster mange penge for grundejere i fælleskloakerede områder, fordi de ved en separatkloakering får et påbud om at adskille regn- og spildevand på deres egen grund.

Det er lovpligtigt at arbejdet bliver udført af en autoriseret kloakmester og grundejere skal selv betale.

Hvis du bor i et område, som er fælleskloakeret, kan du under visse forudsætninger få ca. 31.000 kr. tilbagebetalt af kloakforsyningen, for selv at håndtere dit regnvand på egen grund.

Det omtales også som tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Det er 40% af det beløb, som der i sin tid er blevet betalt for at blive koblet til kloakken.

Der er selvfølgelig sket meget med inflation siden de huse der typisk har fælleskloak blev bygget. Det er derfor beløbet i dag er højere, end det beløb husstanden i sin tid betalte for at komme på kloakken.

Frodige regnvandsbede

Bæredygtige LAR-løsninger

Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tag- og overfladevand, forudsat at de lokale forhold er egnede, f.eks. jordbundsforhold. LAR-løsninger hvor regnvandet nedsives er med til at øge grundvandsdannelsen, så vi også har grundvandsressourcer i fremtiden. Derudover reduceres belastningen af kloakkerne. 

LAR (lokal afledning af regnvand) skal ses som et alternativ og supplement til den traditionel kloakering.

Der er øgede muligheder for naturhensyn ved at bruge LAR-løsninger til  klimatilpasning, det grønne og bæredygtige fokus kan øges, ved at vælge egnstilpasset beplantning og etablere løsninger, der kan driftes ekstensivt og samtidigt bidrage positivt til området rent visuelt. 

Det kan  betyde færre ressourcer på drift- og vedligehold – Samt at det rigtige valg af  planter også kan være til gavn for biodiversiteten, de rigtige planter kan f.eks. give nektar til bestøvere og bidrage til egnende levesteder i urbane miljøer. 

 

Green solutions
klimatilpasning

LAR-løsninger

Green Solutions tilbyder rådgivning forskellige typer af LAR-løsninger i forbindelse med klimatilpasning, bl.a. regnvandsbede, faskiner og infiltrationsbrønde. Ved at fremtidssikre og klimatilpasse i forhold til de øgede nedbørsmængder vi kan forvente i fremtiden, tager vi højde for at kombinere de forskellige LAR-elementer og indtænke multifunktionelle regnvandsløsninger, der fremmer aktiviteter, biodiversitet og æstetik.

Biodiversitet

Få hjælp til en bred vifte af opgaver, der gavner biodiversiteten, samt konkrete planer ift. branding af grøn identitet, betydningen for rekreative opholdsarealer, æstetik og muligheder for at reducere driftsomkostninger

Foredrag

Book skræddersyede foredrag - Bl.a. information til borgere i forbindelse med kloaksepareringer, inspirationsaftener i boligforeninger, grøn profilering i virksomheder, mv. Kontakt os for at høre mere om de forskellige muligheder.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette.